Oferta

OFERTA EDUKACYJNA 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY SPECJALNY

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA KL. I -VIII

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY KL. I – III

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

INTERNAT