Programy i Projekty

"Trzymaj formę"

Projekt edukacyjny realizowany jest przez wszystkich uczniów Ośrodka od 2009 r. głównie na zajęciach pozalekcyjnych. Wszyscy pracownicy pedagogiczni i uczniowie zostali poinformowani o założeniach i celach programu i poproszeni o zastanowienie się nad zadaniami do wykonania w poszczególnych zespołach. Nauczyciele otrzymali listę obszarów w ramach programu "Trzymaj formę" oraz gotowe formularze do wpisania wybranych wraz z uczniami obszarów działań,ze szczegółowym podaniem celów, zadań, metod i form realizacji, terminu realizacji, wykonawców i sposobów dokumentowania i zaprezentowania rezultatów swojej pracy. Za priorytetowe uznano treści dotyczące prawidłowego żywienia (wiedzy, umiejętności i postaw). Każdy zespół sam decyduje , którym obszarem zainteresuje się w sposób szczególny i jakie zadania wykona. Wynika to ze zróżnicowania wiekowego uczniów, ich zainteresowań, możliwości percepcyjnych i poznawczych.

Rodzice uczniów otrzymali specjalnie przygotowany list informujący o realizacji działań prozdrowotnych w bieżącym roku szkolnym. Realizację projektu wspiera dyrekcja Ośrodka, przy współpracy pielęgniarki medycyny szkolnej z przychodni w Jońcu. Realizację wielu pomysłów niosących za sobą koszty zawdzięczać można nauczycielom - entuzjastom realizowanego projektu. Wiele działań uczniów odbywa się w klasach i grupach wychowawczych, a także różnych formach zajęć pozalekcyjnych (zajęcia rewalidacyjne, koło sportowe, koło plastyczne, koło teatralno- muzyczne). Podejmowane działania obejmują:

 • przyrządzanie zdrowych potraw
 • układanie jadłospisów
 • obliczanie BMI
 • ćwiczenia gimnastyczne
 • zajęcia sportowe i rekreacyjne
 • wycieczki rowerowe i piesze
 • zawody i turnieje sportowe
 • wykonanie prac plastycznych
 • wykonanie prezentacji multimedialnych
 • pomiar tętna, ciśnienia krwi, wagi i wzrostu
 • odczytywanie etykiet produktów spożywczych
 • małe formy teatralne

Aktywność ruchowa związana jest z porami roku i pogodą. Przez cały rok odbywają  się spacery, gimnastyka poranna, wyjazdy na basen w Płońsku, zajęcia w sali rehabilitacyjnej i sali gimnastycznej. Jesienią i wiosną dominują wycieczki rowerowe i piesze, marsze z wykorzystaniem kijków nordic walking, gry zespołowe na świeżym powietrzu, gry terenowe (podchody), ogniska na leśnej polanie i nad rzeką. Zimą uczniowie chętnie zjeżdżają na sankach, odbywają  się także kuligi w zaprzęgu konnym.

Rezultaty różnorodnej pracy uczniów w zespołach prezentowane są na spotkaniach ogólnoszkolnych odbywających się w Ośrodku pod nazwą Szkolnej Akademii Zdrowia. Jest to wspólna platforma działań, gdzie prezentowana jest wiedza, umiejętności i postawy uczniów.

Atrakcyjną i skuteczną formą przekazywania wiedzy o tematyce prozdrowotnej są prezentacje multimedialne. Większość materiałów informacyjnych tj. zaproszeń, listów, ulotek, etykiet wykonuje się na zajęciach z komputerem.

Realizacja projektu edukacyjnego odbywa  się przy pełnym poparciu i akceptacji dyrekcji Ośrodka. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli pokazują rezultaty swojej pracy na forum Ośrodka. Pomoc w realizacji zadań okazują też pozostali pracownicy administracji i obsługi.

Zwrócenie uwagi na problematykę prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej ujawniło w niektórych przypadkach uczniów błędy żywieniowe utrwalone w domu rodzinnym. Dotyczą one nadmiernego spożywania chipsów, coli i słodyczy. Uważniej przyjrzano się uczniom z nadwagą i otyłością, a także niedowagą. W większości przypadków udało się ograniczyć, a nawet wyeliminować z diety spożywanie "złej" żywności w czasie pobytu ucznia w placówce. Uczniowie chętniej kupują w porze popołudniowej wodę niegazowaną, soki lub napoje owocowe, a w czasie posiłków zjadają surówki i owoce. Chętniej też korzystają z różnych form rekreacji. Zachowania te są kontrolowane przez nauczycieli i wymagają w dalszym ciągu obserwacji i wzmocnień pozytywnych uczniów.

W czasie realizacji projektu wykorzystywane są materiały informacyjne, strony www. trzymajforme.pl, plakaty, które oceniono bardzo pozytywnie.

"Cała Polska czyta dzieciom"

Nasz Ośrodek przystąpił do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Realizowane są w ramach tej akcji dwa programy:

 • „Czytające szkoły” Codzienne czytanie uczniom przez nauczyciela przez 15-20 minut w trakcie zajęć lekcyjnych, najlepiej o stałej porze.
 • „Czytanie zbliża”

Celem tego programu jest wzajemne poznanie się i integrowanie dzieci niepełnosprawnych i zdrowych podczas wspólnych imprez czytelniczych. Głośne czytanie dziecku niepełnosprawnemu to dla niego wielka przyjemność i ogromna stymulacja. Dzięki prowadzonej akcji zauważa się poprawę poziomu wypowiedzi ustnych naszych uczniów, a także wzrost zrozumienia tekstów i poleceń.

Działalność czytelniczą prezentuje się na szkolnej gazetce ściennej.

 "Nie pal przy mnie, proszę" - Program Edukacji Antynikotynowej

Dziecko opuszczające przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej ma przed sobą bardzo ważny i trudny etap w życiu. Styl życia dziecka zmienia się. Do tej pory jego zajęcia miały przede wszystkim charakter zabawy, teraz główną formą aktywności staje się nauka. Wiąże się z tym wiele stresów wynikających z nowych, nieznanych dziecku sytuacji i obowiązków. Dziecko w tym wieku pozostaje wciąż pod dużym wpływem rodziców (opiekunów), ale będąc już uczniem staje się uczestnikiem życia w grupie szkolnych kolegów. Poznaje normy obowiązujące w grupie i zaczyna w niej pełnić określoną rolę. Dziecko spotyka się z uczniami starszymi, których zachowanie może wywoływać zdziwienie, często ciekawi, a nawet imponuje i wywołuje chęć naśladowania. Niestety, oprócz zachowań pozytywnych, dzieci obserwują także takie zachowania starszych kolegów, które są niewłaściwe, jak np. palenie papierosów. Uczniowie klas młodszych jeszcze nie sięgają po pierwszego papierosa, ale mogą utwierdzić się w przekonaniu, że palenie papierosów świadczy o dorosłości oraz pozwala na przynależność do grupy starszych kolegów. Wzmacnia się więc wyraźnie pierwsza faza uzależnienia - przygotowania. Według danych szacunkowych, co roku około 4 min polskich dzieci narażonych jest na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego , czyli na palenie bierne. Bierne palenie ułatwia wprowadzenie dziecka w życie, w którym palenie papierosów jest normą. Istnieje więc duże zapotrzebowanie na program edukacji antytytoniowej dla dzieci należących właśnie do tej grupy wiekowej

I. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE I ORGANIZACYJNE EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: „Nie pal przy mnie, proszę"

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.

Podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych.

Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.

W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci).

Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

2. CELE SZCZEGÓŁOWE

Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. 

 

 "Czyste powietrze wokół nas" - Program Edukacji Antynikotynowej

Cel główny programu to:

Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Do celów szczegółowych należą:

- Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

- Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

- Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

- Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

- Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych obejmujących następujące tematy:

 1. Wycieczka

 2. Co i dlaczego dymi?

 3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

 4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

 5. Jak unikać dymu papierosowego?

 

W zajęciach warsztatowych wykorzystuje się przede wszystkim metody aktywizujące, których istotą jest umożliwienie dzieciom zaangażowania wszystkich zmysłów i podjęcia różnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.

 

 

 "Znajdź właściwe rozwiązanie" - Program profilaktyki palenia tytoniu

Program ten adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa.

Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum.

Cele szczegółowe:

 1. Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia

 2. Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza

 3. Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy

 4. Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami

 5. Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi

Efektem realizacji programu jest:

Przyswojenie wiedzy o tym, że:

 • nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem,

 • palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne,

 • oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia,

 • zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości,

 • wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina, rówieśnicy i środki masowego przekazu,

 • większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali,

 • reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież,

 • dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia,

 • sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym.

Kształtowanie postaw:

 • zobowiązujących do niepalenia,

 • dumy z faktu niepalenia,

 • wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia,

 • odpowiedzialności za własne zdrowie.

Rozwinięcie umiejętności do:

 • przekazywania wiedzy i wyjaśniania własnych postaw wobec palenia tytoniu,

 • wspierania innych ludzi, by nie podejmowali palenia,

 • przeciwstawiania się paleniu tytoniu,

 • określania korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,

 • wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogiem.