O nas

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest placówką publiczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Istnieje od 1982 roku.

Placówka posiada bogatą i nowoczesną bazę materialną i dydaktyczną dostosowaną do jej potrzeb. Ma dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, pracownię komputerową, pracownię ,, Laboratoria Przyszłości „, gabinety logopedyczne, rewalidacji indywidualnej, salę terapeutyczną, pracownię muzyczną, kulinarną, bibliotekę szkolną, świetlicę szkolną, sale sypialne wychowanków i świetlice grup wychowawczych. Ośrodek posiada ekologiczną kotłownię, pralnię, kuchnię całkowicie wyposażoną w nowoczesne urządzenia i sprzęt gospodarstwa domowego. Placówka dysponuje 9-o osobowym samochodem Volkswagen – Transporter, wykorzystywanym podczas organizowanych wycieczek krajoznawczych, wyjazdów młodzieży na zawody sportowe, pływalnię, do kina, teatru, dowozu uczniów. Ośrodek posiada nowoczesne i bezpieczne boisko szkolne, ścieżkę sensoryczną, zieloną przestrzeń dla oddziału przedszkolnego oraz szkolny ogród kwiatowo-warzywny służący realizacji zajęć z Przysposobienia do Pracy.

Motto przewodnie placówki: 

Nauczymy Cię żyć

Ośrodek
 • zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny
 • posiada rzetelne informacje o dziecku i służy jego rozwojowi
 • dostrzega indywidualne potrzeby i możliwości ucznia
 • realizuje programy wspomagające rozwój dziecka
 • służy pomocą i wsparciem rodzicom uczniów
 • posiada bogatą ofertę edukacyjną
 • jest bezpieczny i funkcjonalny
 • aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lokalnego
 • promuje swoją działalność i dba o swój wizerunek zewnętrzny
Ośrodek posiada ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych

Zajęcia rozwijające uzdolnienia:

 • koło plastyczne
 • koło pamiątkarsko-dekoratorskie,
 • koło plastyczno-techniczne,
 • koło sportowe
 • koło polonistyczne,
 • koło socjoterapeutyczne,
 • koło czytelnicze,
 • koło ruchowo-taneczne
 • koło umuzykalniająco-ruchowe.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym (choreoterapia, muzykoterapia, biblioterapia, arteterapia, terapia ręki, sylwoterapia),
 • zajęcia logopedyczne,
 • integracja sensoryczna,
 • zajęcia związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
 • porady i konsultacje,
 • zajęcia z psychologiem i pedagogiem,
 • warsztaty.

Turystyka i rekreacja:

 • wyjazdy na pływalnię,
 • wycieczki piesze i rowerowe,
 • wycieczki autokarowe,
 • turnusy rehabilitacyjne,
 • zielone szkoły.

Zajęcia świetlicowe dla uczniów dojeżdżających:

 • zajęcia integracyjne,
 • gry i zabawy o charakterze edukacyjnym,
 • pogadanki tematyczne,
 • zabawy ruchowe na powietrzu.
Organ prowadzący

Ośrodek jest publiczną jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Płońsku.
Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie.

 

Kadra

W Ośrodku pracuje wykwalifikowana i dobrze przygotowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowany, znacznym i głębokim w zakresie oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki rewalidacyjnej, nauczania przedmiotowego, logopedii, socjoterapii, terapii zajęciowej, resocjalizacji, integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej.