O nas

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy znajduje się w miejscowości Joniec leżącej we wschodniej części powiatu płońskiego.

Budynek Ośrodka przechodził wiele remontów i modernizacji. Obecnie placówka posiada bogatą i nowoczesną bazę materialną i dydaktyczną dostosowaną do jej potrzeb. Ma dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, pracownię komputerową, gabinet logopedyczny, gabinet rewalidacji indywidualnej, bibliotekę szkolną, świetlice i sale sypialne wychowanków, stołówkę. W ramach realizacji programu „Edukacja” – PFRON, powstała w 2007r. pracownia kulinarna, teatralna, pracownia plastyczna, pracownia socjoterapeutyczna oraz sala rehabilitacyjna, a wszystkie klasopracownie wzbogacone zostały o nowoczesne pomoce dydaktyczne. Tak przygotowana baza stwarza odpowiednie warunki do zdobywania wiedzy, doskonalenia umiejętności i rozwijania różnorodnych zainteresowań. Placówka posiada ekologiczną kotłownię, nowoczesną pralnię i kuchnię wyposażoną w nowoczesny sprzęt całkowicie sfinansowany przez Stowarzyszenie Polsko-Szwedzkie Y’s Men Warszawa oraz nowo wyremontowane pomieszczenia sanitarne. Ośrodek dysponuje 9-o osobowym samochodem Volkswagen – Transporter, sfinansowanym przez Powiat Płoński i PFRON, wykorzystywanym podczas organizowanych wycieczek krajoznawczych, wyjazdów młodzieży na zawody sportowe, pływalnię, do kina, teatru, itp. 

Motto przewodnie placówki: 

Nauczymy Cię żyć
Ośrodek
 • zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny
 • posiada rzetelne informacje o dziecku i służy jego rozwojowi
 • dostrzega indywidualne potrzeby i możliwości ucznia
 • realizuje programy wspomagające rozwój dziecka
 • służy pomocą i wsparciem rodzicom uczniów
 • posiada bogatą ofertę edukacyjną
 • jest bezpieczny i funkcjonalny
 • aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lokalnego
 • promuje swoją działalność i dba o swój wizerunek zewnętrzny
Ośrodek posiada ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych
 • koło plastyczne
 • koło teatralno – muzyczne „Teatr na miarę dziecka”
 • koło sportowe
 • Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Lasu
 • Uczniowski Klub Sportowy „Lider”
 • zajęcia świetlicowe
 • zajęcia rewalidacyjne
 • logoterapia
 • socjoterapia
 • wyjazdy na pływalnię
 • wycieczki piesze i rowerowe
 • wycieczki autokarowe
 • turnusy rehabilitacyjne
Organ prowadzący

Organem prowadzącym jest Powiat Płoński, a nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie. 

Kadra

W Ośrodku pracuje wykwalifikowana i dobrze przygotowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym w zakresie oligofrenopedagogiki, pedagogiki rewalidacyjnej, nauczania przedmiotowego, logopedii, socjoterapii, terapii zajęciowej i resocjalizacji. 

W Ośrodku funkcjonuje:
 • Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • Oddział przedszkolny
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 • internat
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 • Uczniowie mają zapewnioną całodobową opiekę w grupach wychowawczych.