Oferta

W Ośrodku funkcjonują

  • Oddział Przedszkolny Specjalny dla dzieci słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją) oraz z dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  • Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
  • Grupy Wychowawcze (Internat)
  • Świetlica szkolna