POMÓŻ SPEŁNIĆ NASZE MARZENIE...

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest jednym z organów kolegialnych szkoły i pełni rolę doradczo - opiniującą. Współuczestniczy w życiu szkoły poprzez opiniowanie dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, organizację imprez i wycieczek oraz turnusów rehabilitacyjnych. Posiada wydzielone konto bankowe, na którym gromadzi środki pieniężne i decyduje o ich wykorzystaniu.

Wrzesień 2020

W dniu 15 września 2020r w wyniku głosowania Dyrektor przedstawił oficjalny skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

Zarząd Rady Rodziców SOSW w Jońcu

Przewodnicząca - Anna Łabęda

Zastępca przewodniczącej - Liliana Olkuska

Skarbnik – Emilia Dąbrowska

Komisja Rewizyjna SOSW w Jońcu

Przewodnicząca – Ilona Sobczyńska

Członkowie : 

Bożena Leszczyńska

Agata Błaszkiewicz

Wisława Truszkowska

Grzegorz Rosiak

Beata Sokołowska

Katarzyna Tomczyk

Wrzesień 2019

W dniu 20 września 2019r w wyniku głosowania Dyrektor przedstawił oficjalny skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

Zarząd Rady Rodziców SOSW w Jońcu

Przewodnicząca - Anna Łabęda

Zastępca przewodniczącej - Katarzyna Sadzyńska

Skarbnik – Liliana Olkuska

Komisja Rewizyjna SOSW w Jońcu

Przewodnicząca – Agata Błaszkiewicz

Członkowie : 

Beata Sokołowska

Grzegorz Rosiak

Pełny skład Rady Rodziców

Anna Łabęda

Katarzyna Sadzyńska

Liliana Olkuska

Agata Błaszkiewicz

Beata Sokołowska

Grzegorz Rosiak

Joanna Dusińska

Małgorzata Łaszcz

Wrzesień 2018

W dniu 21 września 2018r w wyniku głosowania Dyrektor przedstawił oficjalny skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

Zarząd Rady Rodziców SOSW w Jońcu

Przewodnicząca - Anna Łabęda

Zastępca przewodniczącej - Katarzyna Sadzyńska

Skarbnik – Ilona Sobczyńska

Komisja Rewizyjna SOSW w Jońcu

Przewodnicząca – Agata Błaszkiewicz

Członkowie : Liliana Olkuska

Małgorzata Łaszcz

Elżbieta Gocławska

Grzegorz Rogoziński 

Wrzesień 2017

W dniu 22 września 2017r. w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wybrany został następujący skład Rady Rodziców:

Zarząd:

Anna Piekarzewska – przewodnicząca

Katarzyna Sadzyńska – zastępca przewodniczącej

Anna Łabęda – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Liliana Olkuska – przewodnicząca

Agata Błaszkiewicz – członek

Emilia Dąbrowska – członek

Pozostali członkowie Rady Rodziców:

 Anna Kwiatkowska

 

Justyna Sałacińska

 

Pełny skład Rady Rodziców:

 1. Anna Piekarzewska

 2. Katarzyna Sadzyńska

 3. Anna Kwiatkowska

 4. Liliana Olkuska

 5. Anna Łabęda

 6. Justyna Sałacińska

 7. Agata Błaszkiewicz

 8. Emilia Dąbrowska

Październik 2016

W dniu 7 października 2016r. w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wybrany został następujący skład Rady Rodziców:

Zarząd:

Anna Piekarzewska – przewodnicząca

Katarzyna Sadzyńska – zastępca przewodniczącej

Anna Łabęda – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Liliana Olkuska – przewodnicząca

Bożena Leszczyńska – członek

Justyna Sałacińska – członek

Pozostali członkowie Rady Rodziców:

Małgorzta Pomianowska

 

Monika Olszewska

 

Małgorzata Łaszcz

 

Elżbieta Gocławska 

 

Pełny skład Rady Rodziców:

 1. Anna Piekarzewska

 2. Katarzyna Sadzyńska

 3. Małgorzata Pomianowska

 4. Liliana Olkuska

 5. Monika Olszewska

 6. Anna Łabęda

 7. Justyna Sałacińska

 8. Małgorzata Łaszcz

 9. Elżbieta Gocławska

 10. Bożena Leszczyńska 

Wrzesień 2015

W dniu 18.09.2015 r. dokonano zmian w składzie Rady Rodziców.

Aktualnie skład Rady Rodziców przedstawia się następująco:

Zarząd:

 • Piekarzewska Anna- Przewodnicząca Rady Rodziców
 • Olszewska Monika- V-ce Przewodnicząca Rady Rodziców
 • Łabęda Anna- Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 • Sadzyńska Katarzyna- Przewodnicząca
 • Olkuska Liliana- Członek 
 • Ziółkiewicz Renata- Członek

Pozostali członkowie Rady Rodziców:

 • Błaszkiewicz Agata
 • Ziemkiewicz Monika
 • Rosiak Krzysztof

Pełny skład Rady Rodziców:

 • Piekarzewska Anna
 • Olszewska Monika
 • Łabęda Anna
 • Sadzyńska Katarzyna
 • Olkuska Liliana
 • Ziółkiewicz Renata
 • Błaszkiewicz Agata
 • Ziemkiewicz Monika
 • Rosiak Krzysztof

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej Specjalnej, Publicznego Gimnazjum Specjalnego i Ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jońcu

Joniec, wrzesień 2011r.

PODSTAWA PRAWNA

1.    Art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, ze zm.)

2.    Ustawa nowelizująca z dnia 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 maja 2007r. Nr 80, poz. 542, ze zm.)

3.    Rozdział VI § 23 – 29 Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu z dnia 24 września 2010 r.

§ 1

Rada Rodziców jest organem niezależnym od innych organów szkolnych; w jej skład wchodzą wyłącznie rodzice uczniów szkół przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jońcu.

§ 2

1.    W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych / oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach wybranych przez zebranie rodziców uczniów danej klasy / oddziału.

 

2.    Zarząd Rady Rodziców stanowią:

       przewodniczący,

       zastępca przewodniczącego,

       skarbnik.

Pozostali członkowie Rady Rodziców stanowią Komisję Rewizyjną.

§ 3

Rada Rodziców funkcjonuje i działa za pomocą swoich organów, którymi są:

1.    Rady klas / oddziałów, w skład których wchodzą rodzice uczniów danej klasy / oddziału.

2.    Przewodniczący Rady Rodziców.

§ 4

1.    Rada Rodziców działa w oparciu o swoje zebrania, które organizuje Przewodniczący stosownie do potrzeb, jak również na wniosek minimum dwóch członków Rady, którejkolwiek z Rad klasowych / oddziałowych lub Dyrektora Ośrodka.

 

2.    W zebraniach Rady Rodziców Dyrektor Ośrodka bierze udział z głosem doradczym.

3.    Na organizowane zebrania Przewodniczący Rady Rodziców może za zgodą lub na wniosek Rady zapraszać inne osoby.

§ 5

1.    O terminie i miejscu zebrania Rady Rodziców zawiadamia się członków Rady i Dyrektora Ośrodka na 14 dni przed terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego - na 3 dni przed terminem.

 

2.    Zebrania Rady Rodziców przygotowuje i prowadzi Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady Rodziców.

3.    Porządek zebrania może być rozszerzony o propozycje zgłaszane przez członków Rady lub Dyrektora Ośrodka.

§ 6

1.    Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

2.    Uchwała o rozwiązaniu Rady Rady Rodziców podejmowana jest bezwzględną większością głosów.

 

3.    Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.

4.    Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym po przyjęciu formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

§ 7

Kworum wymagane do podjęcia uchwały przez Radę Rodziców wynosi:

1.    Co najmniej 50% członków Rady w pierwszym terminie zebrania.

2.    Co najmniej 25% Rady w drugim terminie zebrania (wyznaczonym nawet w tym samym dniu).

§ 8

1.    Rodzice uczniów klas / oddziałów, przy obecności co najmniej 50% osób, na pierwszym zebraniu wybierają spośród siebie radę klasy / oddziału w składzie:

       przewodniczący,

       sekretarz,

       skarbnik.

 

2.    Kadencja rady klasy / oddziału trwa do wyboru nowej rady w kolejnym roku szkolnym.

3.    Do głosowania podczas zebrań rodziców w różnych sprawach stosuje się przepisy § 6.

§ 9

Wybory przedstawiciela klasy / oddziału do Rady Rodziców odbywają się na forum klasy / oddziału w sposób tajny.

§ 10

Wytypowani przedstawiciele klasy / oddziału stanowią Radę Rodziców i na swoim posiedzeniu wybierają Zarząd Rady Rodziców i Komisję Rewizyjną. Wybory odbywają się w sposób tajny.

§ 11

Rada klasy / oddziału może występować w porozumieniu z wychowawcą klasy / oddziału z wnioskami do Dyrektora Ośrodka lub innych nauczycieli w sprawach istotnych dla klasy / oddziału w ramach posiadanych kompetencji.

§ 12

Rada Rodziców może występować do Dyrektora Ośrodka i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych.

§ 13

1.   Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

  uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

• programu wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane

do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

• programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmującego wszystkie treści

działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

2.    Opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

3.    Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Ośrodka.

§ 14

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowania lub Programu Profilaktyki, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 15

W celu wspierania działalności statutowej, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł (darowizny w postaci pieniężnej, różne usługi, organizacja kursów, szkoleń, imprez, itp.).

§ 16

Środki Rady Rodziców powinny być przeznaczone na:

1.    Pokrycie kosztów realizacji dodatkowych zadań.

 

2.    Realizację zadań, na które były zbierane (w przypadku opłat).

3.    Realizację celów wskazanych przez darczyńców.

§ 17

1.    Środkami Rady Rodziców dysponuje Rada Rodziców lub w przypadku upoważnienia przez nią – Dyrektor Ośrodka.

 

2.    Środki Rady Rodziców gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

3.    Plan wydatków środków Rady Rodziców sporządza i zatwierdza Rada Rodziców, będąca dysponentem tych środków.

§ 18

Rada Rodziców może podjąć uchwałę o samorozwiązaniu, jeżeli uzna, że nie może w sposób właściwy reprezentować interesów rodziców uczniów.

§ 19

1.    Zmiana Regulaminu Rady Rodziców odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

2.    Nowelizacja Regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.

§ 20

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Joniec, dnia ...............................

Przewodniczący Rady Rodziców: (-) Emilia Jóźwiak - Małecka