Turnusy rehabilitacyjne i wycieczki krajoznawcze

Turnusy rehabilitacyjne

W trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny naszych wychowanków od 15 lat systematycznie organizowane są dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne. Pierwszy turnus zorganizowany został w 1993 r. w Dusznikach Zdroju. Inicjatorem i organizatorem był Zbigniew Sawulski. Podczas pobytu na turnusie dzieci i młodzież poddawane są zabiegom rehabilitacyjnym, takim jak: gimnastyka indywidualna i grupowa gimnastyka korekcyjna, masaż leczniczy, hydromasaż, zabiegi fizykoterapeutyczne, światłolecznicze, inhalacje, ćwiczenia manipulujące rąk, terapia zajęciowa i muzykoterapia. Zaordynowania zabiegów dokonuje lekarz ośrodka rehabilitacyjnego w oparciu o informacje o stanie zdrowia dziecka podpisane przez lekarza kierującego z miejsca zamieszkania. Wychowankowie posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej otrzymują dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 W czasie trwania turnusu oprócz zabiegów leczniczych ośrodek rehabilitacyjny zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską i doraźną pomoc lekarską oraz bogaty program kulturalno – oświatowy (zajęcia integracyjno – rozwojowe przy muzyce o charakterze inspirującym, wieczorki taneczne, dyskoteki, gry, zabawy, konkursy, zajęcia sportowo – rekreacyjne, spotkania i wycieczki). Oprócz troski o dobre samopoczucie wychowanków, poprawę ich kondycji fizycznej i psychicznej, młodzież ma możliwość poznania różnych regionów Polski. Dlatego też turnusy organizujemy w różnych miejscowościach.

 Uczestnictwo naszych wychowanków w turnusach rehabilitacyjnych to doskonała okazja do realizowania ważnych celów poznawczych, wychowawczych (w tym profilaktycznych), społecznych oraz zdrowotno – rehabilitacyjnych.

Wycieczki krajoznawcze

Jedną z form organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie na terenie Ośrodka są wycieczki szkolne. Dobrze pomyślane i realizowane ułatwiają poznanie rzeczy i zjawisk, wpływają na rozwój spostrzeżeń, wyobraźni i myślenia, przyczyniają się do kształtowania i rozwijania uczuć patriotycznych, społecznych, estetycznych oraz wpływają na kształtowanie się takich cech charakteru, jak np. koleżeńskość, wytrwałość czy zaradność. Organizowane wycieczki budzą zainteresowanie uczniów, są więc ważnym motywem uczenia się i poznawania otaczającego świata, co pod względem dydaktycznym ma duże znaczenie. 

Wycieczki szkolne organizowane są od wielu lat i co rocznie uczestniczą w nich wszyscy uczniowie Ośrodka. Niski koszt wycieczki zawdzięczamy naszym sponsorom i darczyńcom. Wycieczki stanowią ważny element promocyjny Ośrodka.