Zajęcia taneczno-rytmiczne

Zajęcia umuzykalniają i uwrażliwiają dziecko na świat. Dzieci i młodzież niepełnosprawna poznają proste kroki różnych stylów tanecznych, przez co uczą się orientacji w przestrzeni, estetyki ruchu oraz poczucia rytmu, poprawiają swoją koordynację, koncentrację oraz pamięć. Dzieci poznają różne style taneczne, ale przede wszystkim dobrze się bawią, zdobywają pewność siebie, uczą współpracy w grupie.

Głównym celem tego rodzaju zajęć jest zapewnienie każdemu dziecku warunków dla jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków.

Cele szczegółowe zajęć:

 • Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych.
 • Kształtowanie i rozwijanie słuchu muzycznego stosownie do możliwości ucznia.
 • Rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności i wytrzymałości.
 • Doskonalenie i rozwijanie nawyków ruchowych.
 • Rozwijanie umiejętności sprawnego poruszania się.
 • Kształtowanie poczucia rytmu i zróżnicowania intonacyjnego.
 • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej.
 • Wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej.
 • Wyrabianie umiejętności koncentracji uwagi.
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się i przestrzegania form obowiązujących w tańcu.
 • Wyrabianie umiejętności współpracy w zespole i szybkiego wykonywania poleceń.
 • Rozwijanie umiejętności tanecznych.
 • Kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórczej.
 • Wyrobienie umiejętności stosowania form tanecznych jako sposobu walki ze stresem.
 • Rozwinięcie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań uczniów.
 • Wyrobienie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu.
 • Poprawa wydolności układu krążenia i oddychania.Opiekunem zajęć oraz pomysłodawcą założenia zespołu KARO-DANCE jest pedagog szkolny mgr Honorata Bielska. Zespół tanecznych został założony we wrześniu 2015 r. Obecnie liczy on 7 osób. Występy zespołu Karo-Dance uświetniają szereg naszych imprez ośrodkowych, min. Powiatowy Konkurs Piosenki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Wigilię, itp.. Zaangażowanie i umiejętności taneczne naszych dzieci i młodzieży są widoczne w różnego rodzaju zabawach muzycznych i ruchowych będących nieodzownym elementem szeregu imprezach organizowanych na terenie naszej placówki. 

Obecny skład zespołu KARO-DANCE
wychowankowie naszej placówki

KASIA
KLAUDIA
ANIA
KLAUDIA

W 2004 r.w  Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Jońcu rozpoczęło swą działalność Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Lasu. Inicjatywa jego utworzenia wyszła z fascynacji otaczającą nas przyrodą. Ośrodek leży w malowniczym krajobrazie lasów i rzeki Wkry. Obserwując przyrodę podczas spacerów i pieszych wycieczek, zaobserwowano duże zanieczyszczenie okolicznych lasów.

W porozumieniu z Wójtem Gminy Joniec, przedsięwzięto kroki powodujące oczyszczanie środowiska leśnego, realizowane nieodpłatnie. Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Lasu postanowiło troszczyć się o dobro lasu i jego trwałość, a formami realizacji zgłoszonych działań są:

•”Sprzątanie lasu” – systematyczne akcje zbierania i segregowania odpadów w lesie pozostawionych przez człowieka

•”Leśny rezerwat czystości” – monitoring i utrzymanie w czystości wybranego terenu leśnego nad rzeką Wkrą – podczas spacerów i tematycznych wycieczek

Poprzez Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Lasu prowadzona jest działalność na rzecz szerzenia wiedzy o lesie, jego walorach użytkowych i ekologicznych (gazetki na terenie szkoły i gminy Joniec, pogadanki, konkursy, gry, inscenizacje, wycieczki do lasu). Głównie zachęca się do właściwego zachowania w lesie, uświadamia co daje nam las, o co prosi. Wpaja się wrażliwość i szacunek do otaczającej nas przyrody. W ramach rozbudzania zainteresowań przyrodniczych i potrzeby bezpośredniego kontaktu z otaczającą przyrodą organizowane są wycieczki tematyczne po okolicy, do leśniczówki w Kucharach oraz spotkania z leśniczym . Członkowie Towarzystwa biorą udział w różnych konkursach pozaszkolnych, m.in.: Ogólnopolski Konkurs „Czysty las”, autorski konkurs „Moje wędrówki po lesie” organizowany przez Nadleśnictwo Płońsk, konkurs plastyczny „Moja kraina”. Raz w miesiącu Towarzystwo otrzymuje bezpłatnie egzemplarz poradnika ekologicznego EKO I MY od Nadleśnictwa w Płońsku. Akcja „Czysty las” podoba się dzieciom i będzie kontynuowana „do końca świata i o jeden dzień dłużej”.