Aktualności

40- lecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu.

·

Zanim powstał SOSW

          Budynek, w którym mieści się SOSW w Jońcu budowany był
z przeznaczeniem na siedzibę  Urzędu Gminy. W pracach porządkowych
i zagospodarowania terenu wokół już stojącego obiektu pomagali w czynach społecznych mieszkańcy Jońca. Budynek ukończono na początku 1976 r.
W wyniku reformy administracyjnej z 1975 r. w całej Polsce reorganizowano gminy, w wyniku czego zlikwidowano Gminę Joniec. W nowo wybudowanym obiekcie otwarto Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Ciechanowie z siedzibą w Jońcu. W wyniku wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13 XII 1981 r.) zawieszono działalność Ośrodka Doskonalenia Kadr. Przez jakiś czas w budynku przebywał Komisarz Wojskowy i był tu posterunek Milicji Obywatelskiej.

          Na tle tych zmian  administracyjnych i wydarzeń politycznych zrodził się kolejny pomysł zagospodarowania obiektu- utworzenie placówki edukacyjnej. W tym samym czasie przywrócono znacznie okrojoną terytorialnie Gminę Joniec, która już nie miała siedziby w budynku, o którym mowa. Ten fakt zrodził wiele kontrowersji w środowisku lokalnym. Ówczesny wójt Gminy Joniec pan Mirosław Oglęcki chcąc uspokoić mieszkańców gminy zapowiedział budowę nowej siedziby Urzędu.

Początki SOSW

          Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jońcu oficjalnie rozpoczął działalność 15 stycznia 1982 r. Z inicjatywy Kuratorium Oświaty
w Ciechanowie zaproponowano pracę w Ośrodku słuchaczkom Studium Wychowania Przedszkolnego w Pułtusku, które zanim rozpoczęły pracę
w Jońcu odbyły praktyki w placówkach szkolnictwa specjalnego na terenie Województwa Ciechanowskiego. Pierwszymi nauczycielkami były panie:  

Agnieszka Stańczak, Danuta Radzoch, Anna Jaworska, Bożena Ziółkowska, Anastazja Książak, Irena Stankiewicz, Maria Gołębiewska, Elżbieta Wiśniewska, Teresa Parzuchowska i Bożena Pawlak. Wsparciem dla tej kadry był pan Zygmunt Sobieraj- pracownik Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej
w Gołotczyźnie, który udzielił wielu cennych wskazówek, wprowadził w tajniki pracy wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi.

Pierwsze lata Ośrodka

          Na początku lutego 1982 r. autobusem przyjechali pierwsi wychowankowie Ośrodka. Było ich około pięćdziesięcioro. We wspomnieniach wychowawczyń zachował się obraz dzieci, które były skromnie ubrane, miały ze sobą małe pakunki, tobołki, były wystraszone,
a niektóre z nich płakały. Młode, zaledwie 20-letnie wychowawczynie, jak wspominają, były tak samo wystraszone, jednak świadome ogromnej odpowiedzialności i obowiązku, jaki na nie spadł szybko i sprawnie rozpoczęły swój pierwszy dyżur. Dzieci trafiły do bardzo dobrych warunków lokalowych, miały swoje przytulne pokoje. Dla większości z nich Ośrodek stał się dosłownie „drugim domem”, ponieważ wyjazdy do domów rodzinnych nierzadko były organizowane raz na pół roku. Wychowankowie przebywali
w trzech grupach wychowawczych, a uczyli się w czterech oddziałach klasowych. 

          Dla młodej Kadry Pedagogicznej rozpoczynającej pierwszą w życiu pracę zawodową te doświadczenia i przeżycia to „wypłynięcie na szeroką wodę”. Od samego początku wszyscy pracownicy Ośrodka byli bardzo zaangażowani, tworzyli zgodny zespół, wspierający się i współpracujący. Ich praca była pracą „od podstaw”. Razem z wychowankami tworzyli wspólny dom i jego ciepłą, życzliwą atmosferę. Kadra Ośrodka doskonale potrafiła wczuć się w sytuacje życiowe wychowanków i wspierać ich w codziennym życiu.

          Pierwszym dyrektorem, choć tylko do zakończenia roku szkolnego 1981/82 był pan Mirosław Oglęcki, a kierownikiem internatu pan Piotr Biliński, który o swojej Kadrze powiedział w udzielonym wywiadzie: „zgrana, zaangażowana, pełna optymizmu i odpowiedzialna”. Czasy, w których Ośrodek zaczął funkcjonować były trudne (stan wojenny). Jak wspomina pan Piotr Biliński on sam był „kierownikiem od wszystkiego” w zależności od potrzeb był wychowawcą, magazynierem, zaopatrzeniowcem, kierowcą
i palaczem. Trudno było zdobyć jakikolwiek towar, wszystko było na kartki, które Ośrodek dostawał w formie przydziału z Kuratorium Oświaty. Po wszystkie towary trzeba było jechać własnym transportem. Nawet pościel do pralni wożono raz w miesiącu do Warszawy. Jako ciekawostkę wspomnieć można pojazdy, służące Ośrodkowi: Żuk, a po nim  Nyska z napisem Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie budząca powszechny respekt przy okazji różnych wyjazdów, a poza tym pomocna w załatwianiu wielu spraw… W spuściźnie Ośrodka Doskonalenia Kadr pozostał także ciągnik, którym przywożono najczęściej węgiel. W późniejszym czasie ciągnik przekazano do Urzędu Gminy, który wykorzystano do transportu dzieci do szkół z terenu gminy. Każdy pozyskany towar w tamtych czasach był na wagę złota.  Pani Dyrektor Wanda Kowalczyk pełniąca tę funkcję od września 1982 roku jeszcze przez kolejne lata z ogromnym trudem pozyskiwała środki finansowe i materialne, często uciekając się do sprytnych i odważnych sposobów działania. W tle codziennych problemów bytowych Ośrodka pani Wanda Kowalczyk łagodziła na wszystkie możliwe sposoby niezadowolenie
z pojawienia się na terenie Jońca Szkoły Specjalnej. Jako dyrektor przez lata budowała  z sukcesem pozytywny wizerunek Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w środowisku lokalnym.

          Tak zrodził się Duch Naszego Ośrodka. Pierwsi pracownicy tej placówki nadali jej kształt i kierunek. Rozpoczęli  historię, która doprowadziła nas do chwili obecnej.

Kadra kierownicza Ośrodka

Kadrę kierowniczą Ośrodka stanowili:

Dyrektorzy:

pan Mirosław Oglęcki- od stycznia 1982 do sierpnia tego samego roku

pani Wanda Kowalczyk- od 1982 do 1991

pan Zbigniew Sawulski- od 1991 do 1992

pan Szymon Więcław p.o.- od 1992 do 1993

pan Dariusz Mosakowski- od 1993 do 1999

pan Czesław Gąsecki- od 1999 do 2004

pan Jerzy Michalak- od 2004 do chwili obecnej, również od 2004 do chwili obecnej funkcję wicedyrektora pełni pan Wiesław Cieplik.

W pierwszych latach funkcjonowania Ośrodka Dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej w Jońcu, w skład której wchodziły wszystkie gminne szkoły oraz SOSW był  dyrektor p. Janusz Krysiak

Kierownikami internatu byli:

pan Piotr Biliński- od 1982 do 1990, 1991-1992 

pan Robert Gładecki- od 1990 do 1991

pan Szymon Więcław- od 1991 do 1992, od 1993 do  2003

pani Anna Kuźbicka od 2003 do 2004

Kierownikiem  administracyjno- gospodarczym jest od 2000 r. do chwili obecnej pani Hanna Dąbrowska, która w latach 1991-1999 pełniła funkcję głównej księgowej. Od stycznia 2017 r. księgową w Ośrodku jest pani Wiesława Zasońska.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy znajduje się na terenie Gminy Joniec.

Organem prowadzącym placówkę jest Starostwo Powiatowe w Płońsku,
a nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty
w Warszawie Delegatura w Ciechanowie.

Kadra

          Wraz ze wzrostem liczby wychowanków w Ośrodku (było ich nawet ponad 80) powiększała się Kadra Pedagogiczna. W Ośrodku byli zatrudniani ludzie z pasją, talentami i z sercem do dzieci. Kadra na przestrzeni lat kończyła studia magisterskie, studia podyplomowe, kursy i szkolenia z wielu obszarów edukacji, wychowania i terapii. Uzyskiwała kolejne stopnie awansu zawodowego. Obecnie w naszej kadrze jest 14 nauczycieli dyplomowanych, 15 nauczycieli mianowanych, 4 nauczycieli kontraktowych, 1 nauczyciel stażysta.

          Aktualnie kadra pedagogiczna posiada przygotowanie do pracy
w zakresie oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, resocjalizacji, nauczanych przedmiotów, pedagogiki rewalidacyjnej i terapeutycznej: arteterapii, socjoterapii, logopedii i neurologopedii, integracji sensorycznej. Kadra na bieżąco uczestniczy w wielu kursach i szkoleniach wynikających z potrzeb wychowanków.

Pracownicy pionu administracyjno- gospodarczego

          Placówka zatrudnia kompetentnych pracowników pionu administracyjno- gospodarczego.

Baza Ośrodka

          Budynek, w którym powstał SOSW, pomimo wielu udogodnień nie był
w pełni przystosowany do potrzeb placówki. Z tej przyczyny na przestrzeni lat obiekt przechodził liczne modernizacje i remonty. Powstały: nowe klasopracownie, gabinet zajęć rewalidacyjnych, gabinet logopedyczny, pracownia kulinarna, sala socjoterapii, sala rekreacyjno- rehabilitacyjna, sala treningowa, pracownia informatyczna. Zagospodarowano pomieszczenia na najniższym poziomie budynku: szatnia, magazyny sportowe, suszarnia, pracownia techniczna, archiwum dokumentacji Ośrodka. W ostatnim czasie powstały sale: zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, multimedialna, Integracji Sensorycznej oraz pokój gościnny.

          Budynek, w którym mieści się Ośrodek posiada zmodernizowany węzeł cieplny (nowoczesny system ogrzewania) i sanitarny. Dokonano  wymiany okien i termoizolacji budynku Ośrodka.

          Dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Płońsku nasza placówka  wielokrotnie uzyskała dużą pomoc finansową ze środków unijnych, dzięki którym  w wymierny sposób wzbogacono i unowocześniono bazę Ośrodka.

Z  Europejskiego Funduszu Społecznego zakupiono pomoce dydaktyczne do wszystkich zajęć edukacyjnych, wyposażono salę multimedialną, wykonano termoizolację budynku. Ze środków PFRON-u pozyskano komputery dla uczniów, powstał nowoczesny węzeł cieplny, zakupiono 9-cio osobowy samochód typu Bus.

Absolwenci

          Mury tej Placówki na przestrzeni 35 lat opuściło około pół tysiąca wychowanków (na podstawie dokumentów Ośrodka). Większość Absolwentów podjęła naukę w szkołach zawodowych. Posiadamy informację, iż nasi Absolwenci wykonują różnorodne zawody, są dobrymi pracownikami, fachowcami nawet za granicą Polski. Mimo tego, że życie pisze różne scenariusze nasi Absolwenci miło i serdecznie wspominają pobyt w Ośrodku, kontaktują się telefonicznie, znajdują nas na fb, odwiedzają nas przy różnych okazjach. Zawsze są to miłe spotkania i rozmowy. W dorosłym życiu,
z perspektywy czasu doceniają okazane im serce, opiekę, ciepło domowego ogniska, naukę codziennych prac (pranie, prasowanie, gotowanie, szycie, majsterkowanie, prace w ogródku i wiele innych). Absolwenci doceniają odwiedzanie okolicznych zakładów produkcyjnych i usługowych, dzięki którym mieli możliwość poznania specyfiki różnych profesji, warunków pracy
i oczekiwań pracodawców. Oprócz nauki i codziennych obowiązków nasi Absolwenci wspominają radosne chwile: zabawy, wycieczki, sukcesy sportowe, plastyczne, teatralne.

          A oto krótki fragment rozmowy z Absolwentką przez aplikację internetową messenger przed planowaną uroczystością:

A. Przyjadę chociaż daleko mieszkam, ale mnie tam nie może zabraknąć.

N. Też tak myślę.

A. Takiej Absolwentki jak ja.

N. Wysyła lajk

A. Szczerze, to przykrzy mi się za tamtymi czasami.

N. Nic nie zdarza się dwa razy.

A. Szkoda.

N. Najważniejsze, że jest co wspominać.

A.  Tak, jest co wspominać. Teraz dużo osób mnie zalazło na fb, to dzwonią, opowiadają, wspominają. Fajne to jest, ale jak się spotkamy, to będzie co opowiadać. Fajnie będzie się spotkać po tylu latach.

Samorząd Uczniowski

          Samorząd Uczniowski uczy wychowanków demokracji, odpowiedzialności i przedsiębiorczości, dokonywania mądrych wyborów koleżanek i kolegów do pracy w SU, a potem do rzetelnego wykonywania swoich funkcji samorządowych. Corocznie wychowankowie wykonują kartki okolicznościowe, przygotowują upominki dla pracowników Ośrodka z okazji Dnia Edukacji Narodowej, z okazji Dnia Kobiet. Wykonują pamiątki dla Absolwentów. Organizują konkursy: Najładniejsza ozdoba świąteczna, Maski Karnawałowe, Kartki Walentynkowe, konkurs czystości „Twój pokój Twoją wizytówką”. Samorząd Uczniowski posiada swoją gazetkę ścienną.

Rodzice

          Rodzice naszych wychowanków aktywnie działają w trójkach klasowych i w Radzie Rodziców. Włączają się w przygotowanie i przeprowadzenie wielu ważnych wydarzeń i uroczystości szkolnych takich jak Dzień Edukacji Narodowej, Wigilia, Choinka, Powiatowy Dzień Dziecka i wiele innych.

Ich pracę i zaangażowanie dostrzegają i doceniają wszyscy pracownicy Ośrodka. Rodzice pomagają w organizacji wyjazdów i wycieczek. Mają swój wkład w działalność koła teatralno- muzycznego, uczestniczą w życiu klas poprzez organizację urodzin i imienin wychowanków, klasowych Mikołajek
i Wigilii, pikników. Rodzice współtworzą rodzinną atmosferę w Ośrodku. Od 2015 r. grupa rodziców prężnie działa w Stowarzyszeniu Ampla organizując na rzecz wychowanków Ośrodka takie imprezy jak: Piknik rodzinny „Bądźmy Razem”, Imieniny Mikołaja i Bale karnawałowe.

Aktualnie funkcję Przewodniczącej Rady Rodziców pełni pani Anna Piekarzewska, wcześniej przez wiele długich lat funkcję tę pełniła pani Emilia Jóźwiak-Małecka.

Edukacja

          Do roku 1999 w Ośrodku funkcjonowała ośmioletnia szkoła podstawowa oraz internat. W wyniku wprowadzenia reformy systemu Oświaty powstała 6-o klasowa szkoła podstawowa i 3-letnie gimnazjum. Reforma postawiła przed dyrektorami i nauczycielami wiele nowych wyzwań zarówno o charakterze organizacyjnym jak i edukacyjnym (kadra tworzyła programy autorskie, programy przedmiotowe w gimnazjum, doskonaliła swoje kompetencje).

W roku szkolnym 2007/2008 powstała Ponadgimnazjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy z dwoma oddziałami.

Od 2013 r. zorganizowano  zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Od 2010 r. udało się pozyskać uczniów do I etapu edukacyjnego klas I-III.

Obecnie w Ośrodku funkcjonuje: Szkoła Podstawowa Specjalna, Publiczne Gimnazjum Specjalne, Ponadgimnazjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Zajęcia Rewalidacyjno- Wychowawcze. Uczniowie uczą się w systemie klasowo- lekcyjnym, a w uzasadnionych przypadkach mają nauczanie indywidualne.

W roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty przeprowadziło w naszej placówce ewaluację zewnętrzną z pozytywną oceną końcową.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i współpraca z instytucjami

          Ośrodek zapewnia pomoc wychowankom i ich rodzinom poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Płońsku oraz specjalistycznymi poradniami, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Płońsku, Sądem Rejonowym w Płońsku Wydział III Rodzinny i Nieletnich,
z Komendą Powiatową Policji w Płońsku, z Gminnymi i Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej Powiatu Płońskiego.

W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowie korzystają
z zajęć rewalidacyjnych, które obejmują:

 • doskonalenie kompetencji językowych, wspomaganie techniki czytania, pisania, wypowiadania się i słuchania
 • doskonalenie kompetencji matematycznych, z uwzględnieniem wydłużania czasu koncentracji uwagi, treningu pamięci, usprawniania procesów myślowych, praktycznego zastosowania wiedzy matematycznej  w życiu codziennym
 • gimnastykę korekcyjną- zajęcia ogólnorozwojowe
 • zajęcia Integracji Sensorycznej
 • logoterapię, w tym wspomagającą i alternatywną komunikację pozawerbalną
 • arteterapię rozwijającą zdolności twórcze, kreatywność, wzmacniającą poczucie własnej wartości wychowanków.

Kalendarz imprez i uroczystości

          Ośrodek posiada bogaty kalendarz imprez i uroczystości. Tradycyjnie, od początku jego istnienia obchodzone są: Święto Pieczonego Ziemniaka,  Otrzęsiny, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia szkolna, Karnawał, Powitanie wiosny z obrzędem Topienia Marzanny, Dzień Matki
i Dzień Dziecka. Szczególnie uroczyście obchodzone są święta narodowe
i rocznice: Rocznica Wrześniowa 1939, Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada, Święto Konstytucji 3 Maja. W Ośrodku organizuje się Akcje ekologiczne- Sprzątanie świata, Zbiórkę makulatury, Akcje czytelnicze- „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Ośrodek organizuje integracyjne imprezy o zasięgu powiatowym i byłego województwa ciechanowskiego: Biegi Przełajowe Eko-Start Joniec (35 lat), Integracyjny Dzień Teatru (13 lat), Powiatowy Konkurs Piosenki pod honorowym patronatem Starosty Płońskiego (5 lat),  Międzyośrodkowy Turniej Gier Stolikowych (15 lat), Powiatowy Dzień Dziecka  (po raz pierwszy odbył się w Jońcu w 2001 r.).

Kalendarz uatrakcyjniają liczne wycieczki zarówno ogólnoszkolne jak
i klasowe. Pierwsza odnotowana w kronice wycieczka szkolna odbyła się do Torunia, a kolejna do Warszawy. Od 1992 roku organizowane są dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne w atrakcyjnych ośrodkach w Polsce.  Od dwóch lat w ofercie skierowanej do wszystkich uczniów są kilkudniowe wycieczki (Lidzbark Welski, Zakopane). Jednak najczęściej i najchętniej przebywamy na urokliwym i gościnnym terenie Gminy Joniec. Od 35 lat drepczemy po jonieckich drogach, dróżkach, polach, łąkach i lasach. Joniec nad rzeką Wkrą ma swój unikalny mikroklimat, a jego teren jest atrakcyjny
o każdej porze roku. Walory tej miejscowości ułatwiają nam realizację różnorodnych działań na rzecz wychowanków.

Oferta zajęć pozalekcyjnych- Internat

          Zajęcia w internacie odbywają się w czterech grupach wychowawczych zróżnicowanych pod względem wieku i stopnia niepełnosprawności. Wychowankowie oprócz sprawowanej nad nimi całodobowo opieki otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji. Wychowankowie uczą się samoobsługi, samodzielności i życia w grupie, która jest namiastką życia rodzinnego.  Wychowawcy oferują swoim podopiecznym różnorodne zajęcia: kulinarne,  muzyczne i taneczne, wyjazdy do obiektów sportowych takich jak pływalnia
w Płońsku, boisko Orlik w Jońcu i Nowym Mieście, siłownia w Płońsku
i siłownia zewnętrzna w Nowym Mieście, spotkania ze sportowcami zajęcia rekreacyjne, wycieczki piesze i rowerowe, zajęcia świetlicowe a ostatnio naukę żonglowania.

Programy prozdrowotne i profilaktyczne

          Wszystkie programy prozdrowotne i profilaktyczne są realizowane we współpracy ze Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Płońsku. Wielokrotnie
w naszym Ośrodku prowadzone były interesujące zajęcia przez panią Annę Ozimkiewicz- naszego powiatowego koordynatora programów prozdrowotnych.

Dzieci i młodzież biorą udział w  programach antynikotynowych:

 • „Nie pal przy mnie proszę”
 • „Czyste powietrze wokół nas”
 • „Znajdź właściwe rozwiązanie”

programach profilaktyki nowotworowej:

 • „Od samobadania piersi do mammografii”
 • „Wybierz życie- pierwszy krok”

programie profilaktyki chorób odkleszczowych:

 • „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”

programie profilaktyki chorób cywilizacyjnych- cukrzycy i otyłości.

          W Ośrodku odbywają się cykliczne spotkania z funkcjonariuszami policji dotyczące profilaktyki uzależnień i szeroko rozumianego bezpieczeństwa wychowanków.

          Od 2008 r. Ośrodek bierze udział w ogólnopolskim programie prozdrowotnym „Trzymaj Formę”. Corocznie podejmuje się wiele działań prozdrowotnych, między innymi poprzez utworzenie Szkolnej Akademii Zdrowia będącej wspólną platformą działań wychowawców, nauczycieli
i uczniów, gdzie w różnorodny sposób wychowankowie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenia dotyczące zagadnień z zakresu zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Szkolna Akademia Zdrowia powstała
w 2008 roku i zorganizowała do tej pory 25 spotkań, między innymi: Czy wiesz co jesz?,  Mleko w diecie dzieci i młodzieży, Dni truskawkowe, Naturalna apteka, Jesienne wzmacnianie odporności, Serce- najdoskonalsza pompa,  Pierwsza pomoc przedmedyczna, Higiena osobista, Szkolna herbaciarnia, Jabłko- najsłynniejszy owoc świata, Nasz chleb powszedni, Woda- źródło życia, Dni sałatkowe, Szkoła uczy nie tuczy, Gry terenowe- podchody.

Osiągnięcia sportowe

          Udział w zawodach sportowych wzmacnia poczucie własnej wartości, uczy pokonywać słabości, budzi wiarę we własne możliwości, pozwala osiągać sukcesy, daje radość zwycięstwa. Wśród uczniów i absolwentów placówki są  uczestnicy zawodów regionalnych, wojewódzkich
i ogólnopolskich. Wychowankowie SOSW w Jońcu każdego roku uczestniczą w imprezach sportowych na szczeblu regionalnym. Są to: Biegi Przełajowe Eko- Start Joniec, Mławska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych,  Lekkoatletyczne Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego Sprawni Razem w Otwocku, Mityng Lekkoatletyczny w Mławie, Międzypowiatowy Turniej Warcabowy o Puchar Starosty Makowskiego w Makowie Mazowieckim,  Międzypowiatowy Mityng Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych
w Pułtusku.

Najbardziej znanym wychowankiem w obszarze osiągnięć sportowych jest Tadeusz Chudzyński- wielokrotny zdobywca medali: na Olimpiadzie Paraolimpijskiej w Sydney oraz Mistrzostw Świata i Europy.

Osiągnięcia- Zajęcia teatralno- muzyczne

          Zajęcia teatralno- muzyczne towarzyszą wychowankom Ośrodka od początków jego istnienia.  W latach dziewięćdziesiątych w Ośrodku działał teatrzyk „Koliber”, który wystawił m.in. przedstawienia: Kopciuszek, rewię- Ulica Śnieżynkowa, pokaz cyrkowy oraz występ taneczny chłopców.

Od 1999 r. działa  w Ośrodku grupa teatralno- muzyczna „Teatr na miarę dziecka”. Zabawa w teatr daje możliwość rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci na miarę ich możliwości. Zajęcia teatralne doskonale bawią
i dostarczają wielu emocji. Dzieci niepełnosprawne tak samo jak ich zdrowi rówieśnicy chcą się bawić, pragną być ważne, dostrzegane, podziwiane
i występować na scenie. „Teatr na miarę dziecka” posiada garderobę
z mnóstwem samodzielnie wykonanych strojów teatralnych, scenografii
i niezliczonych rekwizytów. Od 2005 r. organizowany jest w Ośrodku Integracyjny Dzień Teatru promujący kulturę artystyczną, integrujący społeczność uczniowską środowiska lokalnego i powiatu płońskiego. Wśród stałych uczestników są aktorzy z Zespołu Szkół w Jońcu oraz Domu Dziecka w Płońsku. Teatr „Na miarę dziecka” bierze udział w:

 • Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie. Teatr otrzymał liczne wyróżnienia i III miejsce oraz statuetkę brązowego Ikara za spektakl „Królewna Śnieżka”
 • W Ogólnopolskim Integracyjnym Konkursie Piosenki w Radomiu Teatr otrzymał III i IV miejsce dla uczennicy Katarzyny Piątkiewicz i wyróżnienie dla zespołu wokalnego
 • W konkursie Piosenki „Śpiewaj razem z nami” w Mławie I i II miejsce
 • W Festiwalu „Zaczarowana Piosenka” im. M. Grechuty
 • W Płońskim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych
 • Powiatowym Konkursie Piosenki w Jońcu- II, III i IV miejsce.

Osiągnięcia- Konkursy plastyczne

          Nasi Uczniowie biorą udział w ciekawych konkursach plastycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia:

 • Konkurs plastyczny „Moje wędrówki po lesie” organizowany przez Nadleśnictwo Płońsk (dwa I miejsca oraz  III miejsce)
 • Konkurs na najciekawszą „Marzannę” organizowany przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (I miejsce)
 • VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rodzina- tu zaczyna się życie, a miłość nigdy się nie kończy” zorganizowany przez Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszcz (2016 r.)- I miejsce i wyróżnienie.
 • Konkurs plastyczny „Biżuteria ekologiczna” zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Płońsku
 • Konkursy plastyczne organizowane przez Państwową Straż Pożarną

W tegorocznej edycji konkursu plastycznego pod hasłem „25 lat Państwowej Straży Pożarnej- Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” nasi uczniowie zajęli na szczeblu powiatowym II i III miejsce oraz wyróżnienie.

Osiągnięcia- Programy i projekty ekologiczne

          Uczniowie podejmują  wiele działań ekologicznych. Dwukrotnie wzięli udział w Konkursie „Zbiórka zużytych baterii” zorganizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Sukcesem było zajęcie w 2015 r. III miejsca, a rok później II miejsca oraz spektakularna wygrana- dwa projektory, dwa ekrany, radioodtwarzacz i zestaw książek.

Ośrodek w Mediach

          OSW jest obecny w mediach lokalnych. Pierwsze odnalezione
w kronikach szkolnych artykuły prasowe pochodzą z 1985 r. Współpracują
z nami redakcje Płońszczak Press, Extra Płońsk, potral – Płońsk w Sieci, portal- Płońsk24, Tygodnik Ciechanowski.

W roku 2008 powstała pierwsza strona internetowa www.oswjoniec.pl

Jej nowa odsłona działa trzeci rok, a od roku jesteśmy obecni na fb. Zachęcamy Państwa do odwiedzania nas w internecie.

Opracowanie:

Anna Kuźbicka, Agnieszka Tok