a "Znajdź właściwe rozwiązanie" - Program profilaktyki palenia tytoniu - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jo

„Znajdź właściwe rozwiązanie” – Program profilaktyki palenia tytoniu

„Znajdź właściwe rozwiązanie” – Program profilaktyki palenia tytoniu


Program ten adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa.

Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum.

Cele szczegółowe:

 1. Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia
 2. Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza
 3. Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy
 4. Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami
 5. Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi

Efektem realizacji programu jest:

Przyswojenie wiedzy o tym, że:

 • nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem,
 • palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne,
 • oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia,
 • zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości,
 • wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina, rówieśnicy i środki masowego przekazu,
 • większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali,
 • reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież,
 • dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia,
 • sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym.

Kształtowanie postaw:

 • zobowiązujących do niepalenia,
 • dumy z faktu niepalenia,
 • wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia,
 • odpowiedzialności za własne zdrowie.

Rozwinięcie umiejętności do:

 • przekazywania wiedzy i wyjaśniania własnych postaw wobec palenia tytoniu,
 • wspierania innych ludzi, by nie podejmowali palenia,
 • przeciwstawiania się paleniu tytoniu,
 • określania korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
 • wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogiem.