Zajęcia Pozalekcyjne

 

 

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Zajęcia świetlicowe odbywają się  w czterech grupach wychowawczych po zajęciach lekcyjnych. O doborze wychowanków do grupy decyduje głownie: wiek, stopień niepełnosprawności intelektualnej i zainteresowania uczniów. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze organizowane są zgodnie z planem pracy na dany rok szkolny. Do pracy wykorzystywane są atrakcyjne pomoce dydaktyczne, które znajdują się na wyposażeniu świetlic.

 Praca wychowawcza jest wielokierunkowa i zapewnia wszechstronny rozwój ucznia. Podczas zajęć świetlicowych stwarzane są warunki do aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Wychowawcy organizują zajęcia kulturalno-rozrywkowe:

 • spotkania przy muzyce,
 • konkursy,
 • spotkania z dobrą książką,
 • wieczory filmowe,
 • dyskoteki, zajęcia rekreacyjno - sportowe.

Dużo czasu wychowawcy poświęcają na rozmowy indywidualne z wychowankami. W świetlicy uczniowie mają możliwość oglądania programów TV, filmów na DVD, gry w "Play Station”, gier planszowych, gry w bilard, piłkarzyki, itp. wychowankowie mają również możliwość korzystania z internetu. Bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach plastyczno - technicznych. Ich pracę są widoczne w świetlicach i w gablotach korytarzy Ośrodka.

SOCJOTERAPIA

W zajęciach socjoterapii uczestniczą uczniowie, którzy przejawiają trudności w obszarach:

 • relacji z rówieśnikami
 • relacji z osobami dorosłymi
 • relacji zadaniowych
 • relacji z sobą samym  

Cele zajęć:

 • wspomaganie rozwoju osobistego uczniów:
 • rozumienie siebie
 • określenie tożsamości osobistej i społecznej
 • samoocena i poczucie własnej wartości

uczenie:

 • poprawnej komunikacji
 • sposobów radzenia sobie ze złością
 • konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • rozładowywania napięć
 • jak nie ulegać namowom (asertywność)

Metody pracy z grupą:

 • metoda warsztatowa
 • krąg terapeutyczny
 • scenki, dramy, odgrywanie ról
 • metoda ekspresyjna
 • zabawy ruchowe
 • ekspresja plastyczna
 • pantomima
 • metoda relaksacyjna
 • projekcja filmów edukacyjnych i ich omawianie

Spotkania odbywają się w małych grupach lub indywidualnie.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Zajęcia rewalidacyjne są integralną częścią edukacji, wspomagają rozwój uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Uczniowie objęci są różnymi rodzajami zajęć w zależności od indywidualnych potrzeb.

Poznanie

Aktywny udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych (korekcyjno- kompensacyjnych, logoterapii, socjoterapii, biblioterapii, usprawniania ruchowego i psychoruchowego) zapewnia optymalny rozwój umysłowy, fizyczny i społeczny wychowanków. Podstawą pracy z uczniem jest wieloaspektowa diagnoza dziecka, która stanowi kanwę konstruowania indywidualnego programu korekcyjno- usprawniającego. Zespół nauczycieli zajęć rewalidacyjnych  korzysta z wielu narzędzi diagnozy pedagogicznej, a także wypracowuje własne arkusze diagnostyczne.

Wspomaganie

Wielokierunkowe działania nauczycieli zespołu rewalidacyjnego wynikają z konieczności zapewnienia maksymalnego wsparcia uczniom z różnorodnymi dysfunkcjami.

Dotyczą one:

 • usprawniania technik szkolnych (pisania, czytania, liczenia)
 • korekcji wad wymowy, poszerzania zakresu słownictwa
 • doskonalenia słuchu fonematycznego
 • usprawniania w zakresie motoryki dużej i małej
 • doskonalenia kompetencji matematycznych
 • doskonalenia koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej
 • kształtowania autoorientacji i orientacji przestrzennej
 • wielozmysłowego poznawania świata
 • doskonalenia samoobsługi i zaradności życiowej
 • kształtowania umiejętności komunikacji interpersonalnej
 • profilaktyki zachowań agresywnych i uzależnień
 • rozwijania zainteresowań (plastycznych, muzycznych, czytelniczych, pracy z komputerem)

Skuteczność

Indywidualne podejście do ucznia pozwala na uzyskanie konkretnych korzyści dla rozwoju jego mowy, funkcji poznawczych, motorycznych i społecznych. Miejsce prowadzenia zajęć (gabinety z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi) i forma pracy (gry, zabawy, ćwiczenia) często z komputerowym wspomaganiem procesu edukacji oraz możliwość indywidualnego kontaktu z nauczycielem sprawiają, iż uczniowie uczestniczą w tego rodzaju zajęciach chętnie, pracują z zaangażowaniem. Wychowankowie pozbywają się niejednokrotnie utrwalonych, negatywnych schematów zachowania (bierności, nieśmiałości, lęku i niskiej samooceny), postrzegają siebie w sposób pozytywny, stają się aktywni i nabywają pewności siebie.

Wybrane metody i techniki pracy indywidualnej z uczniami:

 • program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig
 • edukacja matematyczna wg E. Gruszczyk Kolczyńskiej
 • kinezjologia edukacyjna P. Dennisona
 • pedagogika zabawy
 • metoda dramy

Logoterapia

Uczestnikami zajęć są uczniowie z zaburzeniami rozwoju mowy i języka o różnej etiologii. Zajęcia obejmują diagnozę logopedyczną oraz terapię. Gabinet logopedyczny wyposażony jest w nowoczesne pomoce, w tym pakiet programów multimedialnych Logopedia oraz innych wspomagających proces terapii. Programy te przeznaczone są do bezpośredniej pracy z dzieckiem. Zabawowa forma zajęć daje dużą satysfakcję dzieciom, podnosi koncentrację uwagi, mobilizuje i zachęca do wysiłku w żmudnych często ćwiczeniach logopedycznych.

Cele logoterapii to:

 • diagnoza logopedyczna
 • usprawnianie aparatu mownego
 • doskonalenie słuchu fonemowego
 • wywoływanie głosek systemowych języka polskiego
 • utrwalanie poprawnej artykulacji głosek
 • kojarzenie głosek z ich odpowiednikami graficznymi (literami)
 • poszerzanie zakresu pojęciowego
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

Metody pracy stosowane podczas zajęć:

 • słuchowa
 • wyjaśniająca
 • demonstracyjna
 • naśladowcza

Trening umiejętności społecznych

Jest to cykl zajęć skierowanych do najstarszej grupy wychowanków Ośrodka – uczniów Ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Uczestnicy zajęć to młodzież w wieku 17-18 lat o dość zróżnicowanym poziomie funkcjonowania społecznego.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie, poczucia własnej godności i szacunku do siebie i innych
 • doskonalenie szerokiego zakresu umiejętności społecznych
 • zwiększenie samodzielności w życiu codziennym
 • polepszenie umiejętności komunikacyjnych
 • budowanie prawidłowych relacji społecznych
 • rozumienie różnorodnych aspektów dorosłego życia i umiejętności zachowania się.

Metody pracy stosowane podczas zajęć:

 • metody aktywizujące
 • spotkania w kręgu terapeutycznym
 • scenki „odgrywanie ról”
 • dyskusje, „burza mózgów”
 • elementy muzykoterapii
 • ekspresja ruchowa i plastyczna
 • relaksacja
 • projekcja filmów edukacyjnych

Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe

W zajęciach tych uczestniczą uczniowie wykazujący:

 • trudności w wykonywaniu czynności ruchowych, niezręczność, dużą męczliwość
 • słabą równowagę, koordynację ruchową, opóźnienia znajomości schematu ciała
 • zaburzenia zachowania o charakterze nadpobudliwości psychomotorycznej lub zbytniej pasywności.

Celem zajęć jest wyrównywanie powyższych deficytów rozwojowych poprzez oddziałujące wielokierunkowo ćwiczenia – z wykorzystaniem elementów metod:

 • Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona,
 • Programu Aktywności Ch. Knilla,
 • Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne – obejmujące:
 1. stymulowanie rozwoju ruchowego, pobudzanie do aktywności, kompensowanie niedoboru ruchu, niwelowanie dyspraksji.
 2. usprawnianie psychoruchowe w zakresie poczucia schematu ciała, percepcji i koordynacji wzrokowo–ruchowej, orientacji w czasie i przestrzeni, kształtowania dominacji strony ciała, wzmacniania koncentracji uwagi
 3. ćwiczenia relaksacyjne.

Biblioterapia

Zajęcia te przeznaczone są dla uczniów, w zachowaniu których zauważa się brak zrozumienia, akceptacji, samotność wśród rówieśników, przemoc, agresję, sięganie po używki. Dostrzegając ów problem u uczniów placówki, realizuje się program zajęć z biblioterapii.

Głównym celem tych zajęć jest zapewnienie wsparcia psychologicznego i duchowego wychowankom z problemami edukacyjnymi, osobistymi i rodzinnymi poprzez wykorzystanie terapeutycznych wartości literatury. Program działań terapeutycznych zwiększa aktywność uczniów poprzez dostarczanie im bodźców, które umożliwiają twórcze, aktywne działanie,, pozwalają wzmocnić wiarę we własne siły i relaksują ich.

Treści wybranych utworów literackich wpływają pozytywnie na emocjonalne stany uczestników terapii poprzez wyciszenie ich rozdrażnienia, wyzwolenie z apatii. Przyczyniają się w znacznym stopniu do zmiany sposobu myślenia ucznia, jak również zapoczątkowują poszukiwanie nowych zainteresowań.

Model postępowania biblioterapeutycznego w Ośrodku opiera się na diagnozie, która polega na rozpoznaniu problemów wychowanka oraz na przewidzeniu skutków planowanego działania terapeutycznego.

W trakcie zajęć uczniowie korzystają z głośnego czytania, słuchania lub oglądania odpowiednio dobranych środków terapeutycznych w celu wywołania dyskusji, wymiany poglądów i spostrzeżeń. Te działania zmierzają do wywołania stanów emocjonalnych u ucznia.

Do realizacji programu biblioterapeutycznego w Ośrodku wykorzystuje się następujące techniki i formy pracy:

 • dyskusję nad czytanym utworem,
 • dramę (wchodzenie w rolę wybranego bohatera i przedstawienie scenek),
 • wymyślanie innego zakończenia utworu,
 • pisanie listu do bohatera utworu literackiego,
 • wykonywanie ilustracji do czytanego utworu,
 • wykonywanie prac plastycznych ilustrujących nastrój utworu literackiego,
 • wykonywanie prac plastycznych ilustrujących emocje dzieci wywołane czytanym utworem,
 • metodę wizualizacji.

Zajęcia z komputerem

Program zajęć rewalidacyjnych proponowany do realizacji z gimnazjalistami- uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla III klasy gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.

Cele ogólne:

 • Nabycie sprawności w posługiwaniu się komputerem jako narzędziem ułatwiającym naukę, zabawę i pracę.
 • Pozytywne motywowanie i aktywizowanie uczniów do nauki.

Cele szczegółowe:

 • Edukacja
 • Nabycie przez uczniów umiejętności i sprawności w komunikowaniu się z komputerem za pomocą myszy i klawiatury.
 • Rewalidacja
 • Doskonalenie poprzez ćwiczenia techniki liczenia, pisania, czytania, rozwijania wyobraźni, spostrzegawczości, dokładności i precyzji.
 • Wychowanie
 • Pomoc uczniom z dysfunkcjami rozwojowymi w przystosowaniu się do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie informatycznym.

Metody pracy

 • Metoda praktycznego działania.
 • Metody słowne (pogadanki, wyjaśnienia pojęć)

Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej – 1 raz tygodniu dla wyznaczonej grupy. Każdy uczeń ma swobodny dostęp do zestawu komputerowego. Ma możliwość komunikowania się z nauczycielem i zadawania pytań. Uczeń na każdych zajęciach wykonuje określone zadania, za które zostaje nagrodzony punktami lub pochwałę słowną. Ważny jest także wynik jego pracy zapisany w postaci pliku z możliwością wydruku.

Stałej obserwacji i ocenie polegają:

 • Prawidłowa postawa w trakcie pracy przy komputerze (zwracanie uwagi na wady postawy)
 • Przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej
 • Zaangażowanie uczniów w wykonywaną pracę
 • Radzenie sobie z wykonywanymi ćwiczeniami
 • Estetyczny wygląd prac
 • Umiejętność współpracy z innymi

REKREACJA I REHABILITACJA

Ośrodek organizuje wychowankom wycieczki piesze i rowerowe po malowniczych terenach doliny rzeki Wkry w Jońcu. Poprzez tę formę zajęć uczniowie doskonalą umiejętność orientacji w terenie, utrwalają zasady ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się po drodze. Osiągnięte umiejętności wykorzystują w zdobyciu karty rowerowej.

Wychowankowie poznają i odwiedzają miejsca pamięci narodowej oraz pomniki przyrody.

 Wycieczki oddziałują na wszystkie obszary wychowania. Turystyka łączy bowiem w sobie pracę nad rozwojem psychofizycznym uczniów z działalnością poznawczą. 

Ośrodek w ramach programu „Edukacja” pozyskał środki na zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego:

 • 2 atlasy do ćwiczeń
 • 2 ruchome bieżnie elektryczne
 • 2 rowery stacjonarne.

Wymierne korzyści psychofizyczne dla naszych wychowanków można osiągnąć na sali rehabilitacyjnej która:

 • odpręża psychicznie po nauce
 • poprawia jędrność i gibkość ciała
 • dotlenia serce
 • wzmocnia kości i mięśnie
 • zmniejsza poziom tkanki tłuszczowej, zwiększa masę mięśniową
 • wywiera korzystny wpływ na ogólną przemianę materii człowieka.

 KOŁO TEATRALNO – MUZYCZNE "TEATR NA MIARĘ DZIECKA"

Zabawa w teatr to dominująca forma pracy dydaktyczno - wychowawczej w organizacji czasu wolnego naszych dzieci. Z myślą o lepszym rozwoju dzieci “sprawnych inaczej” powstało koło teatralno – muzyczne pod nazwą, „Teatr na miarę dziecka”, które skupia młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym. Uczestnikiem teatru może zostać każdy, nie ma bowiem żadnych przesłuchań, eliminacji, wystarczy chęć i regularne uczęszczanie. Zespół teatralny tworzą dzieci w wieku (10-20 lat), różne pod względem charakterologicznym i z różnymi dodatkowymi schorzeniami, m.in. zespołem Downa, bardzo nieśmiałe, apatyczne, nadpobudliwe psychoruchowo. 

"Teatr na miarę dziecka" ma zasługi w organizowaniu imprez szkolnych, widowisk plenerowych z okazji Powiatowego Dnia Dziecka, inscenizacji teatralnych dla dzieci z Zespołu Szkół Samorządowych w Jońcu, Domu Dziecka w Płońsku, dla pensjonariuszy przebywających w Zespole Opieki Leczniczej w Jońcu, pracowników Urzędu Gminy Joniec. Uczestnicy zespołu teatralno - muzycznego biorą udział w przeglądach i konkursach.

Od 2006 roku Ośrodek organizuje Integracyjny Dzień Teatru w placówce. Poczynione na podstawie kilkunastu lat obserwacje pozwalają stwierdzić, jak ważną rolę zabawy teatralne odegrały w życiu każdego członka zespołu. Aktywność w zabawie teatralnej wychowuje, a zarazem uczy, rozwija sferę emocjonalną, poznawczą, społeczną, psychoruchową, a także wyobraźnię. Zajęcia teatralne uczą szacunku do ludzi i rzeczy, pozbawiają kompleksów, dodają większej wiary we własne możliwości, uaktywniają drzemiące uzdolnienia. Aktywna twórczość stanowi drogę do pełniejszej samorealizacji każdego wychowanka, jest środkiem relaksującym, pomaga pełniej doświadczać radości bycia dzieckiem. Doznane przeżycia artystyczne wzbogacają wiedzę o sztuce, wyzwalają chęć trwałego z nią obcowania. Dostarczanie pozytywnych doświadczeń powoduje, że dzieci stają się bardziej otwarte i spontaniczne.

 

 

ZAJECIA TANECZNO - RYTMICZNE

Zajęcia umuzykalniają i uwrażliwiają dziecko na świat. Dzieci i młodzież niepełnosprawna poznają proste kroki różnych stylów tanecznych, przez co uczą się orientacji w przestrzeni, estetyki ruchu oraz poczucia rytmu, poprawiają swoją koordynację, koncentrację oraz pamięć. Dzieci poznają różne style taneczne, ale przede wszystkim dobrze się bawią, zdobywają pewność siebie, uczą współpracy w grupie.

Głównym celem tego rodzaju zajęć jest zapewnienie każdemu dziecku warunków dla jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków.

Cele szczegółowe zajęć:

 • Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych.

 • Kształtowanie i rozwijanie słuchu muzycznego stosownie do możliwości ucznia.

 • Rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności i wytrzymałości.

 • Doskonalenie i rozwijanie nawyków ruchowych.

 • Rozwijanie umiejętności sprawnego poruszania się.

 • Kształtowanie poczucia rytmu i zróżnicowania intonacyjnego.

 • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej.

 • Wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej.

 • Wyrabianie umiejętności koncentracji uwagi.

 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się i przestrzegania form obowiązujących w tańcu.

 • Wyrabianie umiejętności współpracy w zespole i szybkiego wykonywania poleceń.

 • Rozwijanie umiejętności tanecznych.

 • Kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórczej.

 • Wyrobienie umiejętności stosowania form tanecznych jako sposobu walki ze stresem.

 • Rozwinięcie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań uczniów.

 • Wyrobienie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu.

 • Poprawa wydolności układu krążenia i oddychania.

  Opiekunem zajęć oraz pomysłodawcą założenia zespołu KARO-DANCE jest pedagog szkolny mgr Honorata Bielska. Zespół tanecznych został założony we wrześniu 2015 r. Obecnie liczy on 7 osób. Występy zespołu Karo-Dance uświetniają szereg naszych imprez ośrodkowych, min. Powiatowy Konkurs Piosenki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Wigilię, itp.. Zaangażowanie i umiejętności taneczne naszych dzieci i młodzieży są widoczne w różnego rodzaju zabawach muzycznych i ruchowych będących nieodzownym elementem szeregu imprezach organizowanych na terenie naszej placówki.

   

  Obecny skład zespołu KARO-DANCE

  wychowankowie naszej placówki

            

                                                            KASIA         KLAUDIA        ANIA        KLAUDIA

   

  SZKOLNE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ LASU

W 2004 r.w  Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Jońcu rozpoczęło swą działalność Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Lasu. Inicjatywa jego utworzenia wyszła z fascynacji otaczającą nas przyrodą. Ośrodek leży w malowniczym krajobrazie lasów i rzeki Wkry. Obserwując przyrodę podczas spacerów i pieszych wycieczek, zaobserwowano duże zanieczyszczenie okolicznych lasów.

W porozumieniu z Wójtem Gminy Joniec, przedsięwzięto kroki powodujące oczyszczanie środowiska leśnego, realizowane nieodpłatnie. Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Lasu postanowiło troszczyć się o dobro lasu i jego trwałość, a formami realizacji zgłoszonych działań są:

•"Sprzątanie lasu" - systematyczne akcje zbierania i segregowania odpadów w lesie pozostawionych przez człowieka

•"Leśny rezerwat czystości" - monitoring i utrzymanie w czystości wybranego terenu leśnego nad rzeką Wkrą – podczas spacerów i tematycznych wycieczek

Poprzez Szkolne Towarzystwo Przyjaciół Lasu prowadzona jest działalność na rzecz szerzenia wiedzy o lesie, jego walorach użytkowych i ekologicznych (gazetki na terenie szkoły i gminy Joniec, pogadanki, konkursy, gry, inscenizacje, wycieczki do lasu). Głównie zachęca się do właściwego zachowania w lesie, uświadamia co daje nam las, o co prosi. Wpaja się wrażliwość i szacunek do otaczającej nas przyrody. W ramach rozbudzania zainteresowań przyrodniczych i potrzeby bezpośredniego kontaktu z otaczającą przyrodą organizowane są wycieczki tematyczne po okolicy, do leśniczówki w Kucharach oraz spotkania z leśniczym . Członkowie Towarzystwa biorą udział w różnych konkursach pozaszkolnych, m.in.: Ogólnopolski Konkurs "Czysty las", autorski konkurs "Moje wędrówki po lesie" organizowany przez Nadleśnictwo Płońsk, konkurs plastyczny "Moja kraina". Raz w miesiącu Towarzystwo otrzymuje bezpłatnie egzemplarz poradnika ekologicznego EKO I MY od Nadleśnictwa w Płońsku. Akcja "Czysty las" podoba się dzieciom i będzie kontynuowana "do końca świata i o jeden dzień dłużej".

TURNUSY REHABILITACYJNE I WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE

Turnusy rehabilitacyjne

W trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny naszych wychowanków od 15 lat systematycznie organizowane są dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne. Pierwszy turnus zorganizowany został w 1993 r. w Dusznikach Zdroju. Inicjatorem i organizatorem był Zbigniew Sawulski. Podczas pobytu na turnusie dzieci i młodzież poddawane są zabiegom rehabilitacyjnym, takim jak: gimnastyka indywidualna i grupowa gimnastyka korekcyjna, masaż leczniczy, hydromasaż, zabiegi fizykoterapeutyczne, światłolecznicze, inhalacje, ćwiczenia manipulujące rąk, terapia zajęciowa i muzykoterapia. Zaordynowania zabiegów dokonuje lekarz ośrodka rehabilitacyjnego w oparciu o informacje o stanie zdrowia dziecka podpisane przez lekarza kierującego z miejsca zamieszkania. Wychowankowie posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej otrzymują dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 W czasie trwania turnusu oprócz zabiegów leczniczych ośrodek rehabilitacyjny zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską i doraźną pomoc lekarską oraz bogaty program kulturalno – oświatowy (zajęcia integracyjno – rozwojowe przy muzyce o charakterze inspirującym, wieczorki taneczne, dyskoteki, gry, zabawy, konkursy, zajęcia sportowo – rekreacyjne, spotkania i wycieczki). Oprócz troski o dobre samopoczucie wychowanków, poprawę ich kondycji fizycznej i psychicznej, młodzież ma możliwość poznania różnych regionów Polski. Dlatego też turnusy organizujemy w różnych miejscowościach.

 Uczestnictwo naszych wychowanków w turnusach rehabilitacyjnych to doskonała okazja do realizowania ważnych celów poznawczych, wychowawczych (w tym profilaktycznych), społecznych oraz zdrowotno – rehabilitacyjnych.

Wycieczki krajoznawcze

Jedną z form organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie na terenie Ośrodka są wycieczki szkolne. Dobrze pomyślane i realizowane ułatwiają poznanie rzeczy i zjawisk, wpływają na rozwój spostrzeżeń, wyobraźni i myślenia, przyczyniają się do kształtowania i rozwijania uczuć patriotycznych, społecznych, estetycznych oraz wpływają na kształtowanie się takich cech charakteru, jak np. koleżeńskość, wytrwałość czy zaradność. Organizowane wycieczki budzą zainteresowanie uczniów, są więc ważnym motywem uczenia się i poznawania otaczającego świata, co pod względem dydaktycznym ma duże znaczenie. 

Wycieczki szkolne organizowane są od wielu lat i co rocznie uczestniczą w nich wszyscy uczniowie Ośrodka. Niski koszt wycieczki zawdzięczamy naszym sponsorom i darczyńcom. Wycieczki stanowią ważny element promocyjny Ośrodka.